Ons bedrijf heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Om dit te waarborgen hebben wij verschillende certificaten behaald.

VCA**-Certificaat

Onze organisatie beschikt over het VCA**-Certificaat. Dit is een veiligheidskeurmerk dat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en wordt beoordeeld door een externe instantie genaamd ‘VCA-audit’. Hiermee waarborgen we dat veilig werken een belangrijk speerpunt is binnen ons bedrijf. Ook worden zorgvuldig uitgewerkte plannen omtrent dit onderwerp structureel geïmplementeerd.

NEN-EN-ISO-9001

Het NEN-EN-ISO-9001 certificaat stimuleert kwaliteit door constante verbetering van diensten en producten door innovatie. Dit brengt met zich mee dat kwaliteit zo goed mogelijk beheerst wordt en er ingespeeld wordt op kansen. Tot slot worden risico’s effectief gereduceerd. Tevens heeft onze organisatie een beleidsverklaring welke opvraagbaar is middels het contactformulier.

CO-2 Prestatieladder

Inzicht hebben in de uitstoot van CO2 en deze zo veel mogelijk verlagen wordt steeds belangrijker. Hier houdt ons bedrijf dan ook rekening mee en is momenteel gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. Het doel is om de CO2-uitstoot binnen drie jaar met vijf procent te reduceren, waardoor onze organisatie minder milieubelastend zal zijn. Dit resulteert in kostenbesparing.

BRL-7000 Procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

Wij zijn in het bezit van het BRL-7000 Procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. Dit betekent dat wij ons houden aan de richtlijnen om de risico’s tijdens het saneringsproces te reduceren en wij ons medeverantwoordelijk houden voor informatie, organisatie en controle bij de uitvoering van de sanering.

Erkenningsregeling Bosaannemers

Voor kwaliteit in boswerk te garanderen zijn wij in het bezit van de ErBo certificaat. Hiermee garanderen wij aandacht voor het milieu en adequate zorg voor (kwetsbare) planten en dieren. Dit betekent ook dat we zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden met duidelijke afspraken.

CO2-Prestatieladder

Ons bedrijf is gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3.

Het is belangrijk dat wij als onderneming weten wat ons energieverbruik is en dat we kijken en werken aan maatregelen om de uitstoot van CO2 (energie) te verminderen. Dit heeft meerdere kanten. Om de totale CO2-uitstoot te beperken zullen we onze doelstellingen jaarlijks moeten herzien en aanpassen. Deze zullen in het uit te voeren beleid worden opgenomen.

Allereerst betekent dit dat ons bedrijf minder milieubelastend zal worden. Ten tweede heeft dit kostenbesparing als gevolg en ten derde is het bij het gunnen van bestekken (ook voor spoorwerken) een voordeel als we op een hoog niveau op de prestatieladder staan. Wij hebben ons energieverbruik en de daarbij behorende CO2-uitstoot over de afgelopen jaren in kaart gebracht. Zie hiervoor onze CO2 footprint. Deze rapporten zijn nodig voor de CO2-prestatieladder. Eventuele richtlijnen hieromtrent kunt u nazien op www.skao.nl.

De directie heeft ten aanzien van de CO2 uitstoot het navolgende beleid vastgesteld:

Jan van den Boomen B.V. zet zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden en de aanschaf van brandstof besparende machines om zodoende zowel binnen onze organisatie als ook voor onze klanten de uitstoot van CO2 te beperken. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek, zoveel mogelijk proberen te vermijden. De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven.

OM HET BELEID NA TE KOMEN IS HET NOODZAKELIJK DAT:
  • We inzicht hebben in ons energieverbruik;
  • Onze organisatie beschikt over CO2-reductiedoelstellingen;
  • We zowel intern als extern communiceren over onze doelstellingen hierin;
  • Actief deelnemen aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of erbuiten.

DE VOLGENDE DOCUMENTEN HOREN BIJ HET BEHALEN VAN DE CO2-PRESTATIELADDER: